تبلیغات
الف - مجموعه سولات تستی جهت مهارت در فراگیری تجوید قرآن کریم(1)

الف
گفتم که الف ،گفت دگر؟گفتم هیچ. در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

تبادل لینک اتوماتیک

 

ا-تلفظ کدامیک از حروف الفبای عربی با زبان فارسی متفاوت میباشد؟

الف)ث-ح- ذ          ب)ص-ض-و           ج)ط-ظ-ع          د)س-ش-ت

2-به نحوه ترکیب موقت حروف با یکدیگر،چه میگویند؟

الف)تجوید      ب)احکام حروف      ج)صفات حروف        د)مخارج حروف

3- تفاوت تلفظ حرف " واو " در زبان فارسی با زبان عربی چیست؟

الف)در زبان فارسی لب ها باید به شکل غنچه در آید.

ب)در زبان عربی باید حرف " واو " را درشت و پر حجم تلفظ نمود.

ج)در زبان فارسی تلفظ حرف " واو"  بدون دخالت دندانها ادا میشود.

د)در زبان عربی " واو " باید از میان لبها و بدون دخالت دندانها ادا شود.

4- برای تلفظ حرف ...... بخش مجاور نوک زبان به سر دندانهای ثنایای بالا متصل شده ، به طوریکه نوک زبان قدری جلوتر از دندانها قرار میگیرد:

الف)ط              ب)ذ                 ج) ض                 د)ظ

5-تفاوت حرف (ط) با (ت) در چیست؟

 الف)حرف(ط) باید کم حجم و نازک ادا شود.

ب)حرف(ت) باید درشت و پر حجم تلفظ شود

ج)حرف (ت) باید کم حجم و نازک ادا شود

د)هیچ تفاوتی با هم نداشته و مثل هم تلفظ میشوند.

6)کدام حرف از تماس نوک زبان با سر دندانهای پیشین بالا تلفظ میشوند؟

 الف)حرف ث        ب) حرف ذ           ج)حرف ظ          د) هر سه گزینه

7)این حرف از میان حلق و به صورت نرم تلفظ میشود و گویی صدا (کش) می آید؟

 الف)حرف ع          ب) حرف خ          ج) حرف ص        د) حرف ض

8) تلفظ کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟

الف) یَطمَعُ- اساطیر               ب) یَطوفون –طائفَتان 

ج)قانتین- تالبین             د) اطغی- طِفلاً

9)صفت" استعلاء" یعنی:

 الف)میل ریشه زبان به سوی سقف دهان        ب)قرائت قرآن با صدای بلند

ج)منطبق شدن زبان با سقف دهان         د) درشت و پر حجم تلفظ  نمودن حروف

10)کدامیک از حروف ذیل شامل صفت(اطباق) میشود:

 الف)ص-ض-ط-ظ               ب)ع- غ- ص-ض

ج)ق-غ-خ-و                       د)ط-ظ-ع-غ

11) پایین ماندن و دور بودن ریشه زبان از نرم کام ..... نام دارد و ...... حرف دارای این صفت میباشند:

الف)استفال-24           ب) استعلاء-4         ج)استفال-21         د)استعلاء-24

12) صفت(لین) مخصوص چه حروفی میباشد:

الف)واو ساکنه ماقبل مفتوح                 ب) یاء ساکنه ماقبل مفتوح

ج)یاء ساکنه ماقبل مکسور                    د) واو و یاء ساکنه ماقبل مفتوح

13)(قلقله) به چه معناست؟

الف)حبس و نگه داشتن حرف دارای حرکت

ب)آزاد و رها کردن صدای حرف در هنگام سکون

ج)آزاد و رها کردن صدای حرف در هنگام حرکت

د)آزاد و رها کردن صدا در هنگام قراءت قرآن

14)کدام گزینه دارای صفت (لین) میباشد؟

الف)یَوماً        ب) وَتَبّ          ج) ضاقَ           د) قَتَلوا

15)در کدام گزینه صفت (قلقله ) به کار رفته است؟

الف)الطّارق       ب) حاجّ           ج) ارِدنا             د) هر سه مورد

16) کدامیک از گزینه های زیر همراه با (غنه) است؟

الف)إن لَبِثتُم          ب) مِن رِزقٍ          ج)مِن وَلیٍّ          د)مَتاعَاً لَکُم

17) کدام یک از موارد ذیل است که همیشه دارای (تفخیم) است؟

الف)حرف راء                                ب) حرف لام 

 ج)هفت حرف دارای صفت استعلاء        د) حروف دارای صفت استفال

18)لفظ جلاله (الله) در کدامیک از موارد ذیل ، (ترقیق) میشود؟

الف)إنَّ اللهَ            ب) بِسمِ اللهِ          ج)هُوَ اللهُ           د) نَصرُ اللهِ

19)الف مدی در کدام گزینه (تفخیم) میشود؟

 الف) مالِکِ         ب) یَشاءُ          ج) إنسانُ           د) قالَ

 20) در کدام گزینه شرایط تفخیم حرف راء نیامده است؟

الف) وقتی که راء مفتوح باشد

ب) وقتی که راء ساکن و ماقبل آن مفتوح یا مضموم باشد

ج) راء ساکنی که ماقبل آن الف یا واو مدی باشد

 د) راء ساکنی که ماقبل آن (لین) باشد.

 21) حرف راء کدام واژه قرآنی میشود به هر دو صورت (ترقیق) و (تفخیم) تلفظ نمود؟

الف) نَصر            ب)  شَکور                ج) مِصر               د) خَیر

22) ادغام متماثلین در کدام گزینه آمده است؟

الف) عَبَدتُم         ب) إذ ظَلَموا           ج) لَهُم ما           د) قُل رَبِّ

23)اداء حرف از مخرج آن بدون غنه و هر گونه تغییر ..... نامیده میشود:

 الف)اظهار         ب) ادغام          ج) اقلاب          د) اخفاء

24) کدام مورد دارای (اخفاء) میباشد؟

الف) مِن جُوعٍ         ب) مِن سُندُسٍ        ج) قِنوانٌ دانیهٌ         د) هر سه گزینه

25) کدام گزینه دارای حالت (اخفاء) میباشد؟

 الف)کَلَماتٍ فَتابَ       ب) عَن بعضِ        ج) لِقَومٍ یوقِنونَ         د) زَوجاً غَیرُهُنوشته شده در جمعه 12 آبان 1391 توسط بهرنگ امینی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
ابر برجسب ها
آمار سایت
Blog Skin