تبلیغات
الف - مجموعه سولات تستی جهت مهارت در فراگیری تجوید قرآن کریم(2)

الف
گفتم که الف ،گفت دگر؟گفتم هیچ. در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

تبادل لینک اتوماتیک

26) همه موارد ذیل بجز..... دارای حالت(اظهار) میباشند؟

الف)عَذابٌ الیمٌ         ب) مِن عَلَقٍ          ج) مَن یُرید            د) إن هُوَ

27)(اظهار) در کدام گزینه نیامده است؟

الف) بَرقٌ یَجعَلونَ        ب) مُومِنٌ خَیرٌ          ج) وِجهَهٌ هُوَ         د) عَزیزٌ حَکیمٌ

28) در عبارت (رَغَداً حَیثُ) کدام حالت دیده میشود؟

الف) ادغام            ب) اظهار            ج) اخفاء              د) اقلاب

29) عبارت (مِن أنباءِ) شامل کدامیک از موارد ذیل میشود؟

 الف)ادغام              ب) اقلاب            ج) اظهار             د) گزینه ب و ج

30)در کدام گزینه ادغام صورت نمیگیرد؟

الف)مِن واقٍ         ب) مِن غَلٍ            ج) مِن مَسَدٍ          د) مِن رِزقٍ

31)در کدامیک از موارد زیر (ادغام) دیده میشود؟

الف)مِن خَلاقٍ            ب) مِن أحَدٍ         ج)  إملاقٍ نَحنُ             د)  بُنیانٌ 

32)در عبارت( بَقَرَهٌ لا فارِضٌ) چه حالتی دیده میشود؟

الف) ادغام             ب) اظهار            ج) اقلاب             د) اخفاء

 33) در کدامیک از کلمات زیر (اقلاب) شکل نمیگیرد؟

الف)ذَنبٍ          ب) مِن بَعدِ             ج)  أنباهُم            د) مِن مُصیبَه

34) درترکیب (مُصَدِقاً بِکَلِمَهِ ) کدامیک از حالات زیر دیده میشود؟

الف)ادغام               ب)اظهار                ج) اخفاء             د) اقلاب

35)در همه گزینه ها بجز...... حالت(اقلاب) دیده میشود؟

الف)مَتاعٌ بِالمَعروف         ب) فِدیَهٌ طَعامٌ         ج) ایاتٍ بَیِناتِ         د) عَن بَعضِ

36) به( اداء حرف مد به اندازه طبیعی) چه گفته میشود؟

الف)مد          ب)سبب مد            ج) قصر            د) مد اصلی

37)کدام گزینه دارای (مد متصل) است؟

الف) نُوحِیها         ب)  لَتَنوءُ            ج) قالوا إنا         د) دَآبَّهَ

38) کلمه (اُوتِینا) دارای چه نوع مدی است؟

الف) مد منفصل        ب)  مد متصل         ج)مد لازم           د) مد اصلی

39) در همه گزینه ها بجز..... مد متصل آمده است؟

الف) سُوءَ            ب)  کافَّهً           ج)جی ءَ         د) مَاءَ ها

40) در کدام گزینه (مد سکون عارضی )آمده است؟

الف)کافرین          ب)  بَیت          ج)  إنا أنزَلناهُ         د) أبصارَ

41)میزان کشش مد حداقل....حرکت و حد اکثر...... حرکت است:

الف)3-6         ب)2-4           ج)2-5          د)2-6

42) کشش صوت در حروف مدی به میزان 4 حرکت را ........ میگویند؟

الف) طول           ب) توسط                 ج) قصر            د) فوق توسط

43)میزان کشش صوت در مد لازم چند حرکت است؟

الف) 3 حرکت         ب) 4 حرکت          ج)  5 حرکت        د)  6 حرکت

44)اگر کلمه (ماء) به کلمه (ماء) تغییر پیدا کند، کدام یک از اقسام وقف شکل گرفته است؟

الف) وقف معانقه         ب) وقف ابدال       ج) وقف اسکان         د) وقف مجوز

45)چنانچه برکلمه (یَرتَدّ) وقف کنیم ، کدام یک ازحالات زیر صحیح است؟

الف)یَرتَدا          ب)  یَرتَد           ج)  یَرتَدّ             د) یَرتَدُ

46) علامت (وقف مطلق) کدام است؟

الف) م             ب) ص              ج) ط               د)ز

47) به خاطر طولانی بودن جمله و کمی نفس کدام وقف صورت میگیرد؟

الف)وقف مُرخَص       ب) وقف مُجَوَّز        ج) وقف لازم        د) وقف مطلق

  

 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: خَیرُکُم مَن تَعَلَّمَ القرآن وَ عَلَّمهُ

پیامبراکرم(ص) فرمودند: بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و (به دیگران) تعلیم دهدنوشته شده در جمعه 12 آبان 1391 توسط بهرنگ امینی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
ابر برجسب ها
آمار سایت
Blog Skin